Co nối ren 1/2″ (15-21mm) / 1/2” thread elbow connector

Sử dụng cho kết nối đầu phun mưa Colibrì (mã 90210 – 90220 – 90230) kết nối ống PE 1/2″ (16 mm).