Cổng trích nước nhanh – Quick coupling valve inlet