Đầu tưới nhỏ giọt cuối dòng 0-10l/h / 0-10 l/h Plus end-of-line dripper

Béc tưới nhỏ giọt cuối dòng – hệ thống tưới nhỏ giọt đơn giản

phân phối nước cho từng cây,  điều chỉnh được lưu lượng từ 0 – 10 lít / giờ. Loại lắp cuối đường ống nhánh 1/4”. Dùng cho các hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình đơn giản.