Nối cuối (nút bịt) 1/2″ / 1/2” end stopper

Dùng để ngắt dòng nước ở điểm cuối ống chính 1/2″ (16mm).