Nút bịt 1/2″/ End stopper

Đầu bít 1/2″ (16mm) dùng để chặn dòng nước ở cuối đường ống 1/2″ (16 mm).