Tê nối 1/2″ / 1/2” Tee

Tê nối 1/2″ (16mm) dùng để chia nhánh ống nước tưới 1/2″ (16mm).