Tê 1/4″ / 1/4” Tee

Được sử dụng để tạo ra các ống nhánh dẫn nước 1/4″ (4 – 6mm) hình chữ T (3 ngã).